Mäns våld mot kvinnor

images
Mäns våld mot kvinnor kan vara av både fysiskt, psykiskt och sexuell karaktär. Tvärtemot myter och fördomar förekommer det i alla samhällsklasser, i alla åldersgrupper och inom alla nationaliteter. Det är inte några särskilda kvinnor som drabbas och det går inte heller att i förväg se vilka män som är förövare. Våldet kan utövas av en närstående till kvinnan men också av bekanta eller okända män.
FN:s definition
Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.
Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Det är också en brottslig handling.
Lever du i ett förhållande där du är rädd? Eller utsätts för våld?
Känner du att du behöver stöd och någon att prata om din situation med?
Hos oss finns det alltid någon som du kan prata med – utan att vara rädd för att obehöriga lyssnar!
Hos kvinnojouren kan – och får du vara anonym!