Våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor kan vara av både fysiskt, psykiskt ekonomisk och sexuellt våld.

Våldet förekommer i alla samhällsklasser, i alla åldersgrupper och inom alla nationaliteter.

Det är inte några särskilda kvinnor som drabbas och det går inte heller att i förväg se vilka män som är förövare.

Våldet kan utövas av en närstående till kvinnan men också av bekanta eller okända män.

FN:s definition

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Det är också en brottslig handling.